Ostukorv
€0.00 (0)

Cimpat

kasutusvalmis ajutine täidismaterjal

€23.09

hind
hinnale lisandub käibemaks

Näidustused

Kasutusvalmis täidismaterjal kaviteedi ajutiseks sulgemiseks.

Omadused ja eelised

 • CIMPAT sidustub dentiiniga, kõveneb kiiresti hermeetilise sulgemise tagamiseks, kõvenemise ajal paisub vähesel määral.
 • Suleb kaviteedi tihedalt.
 • Täiustatud mehaanilised omadused võimaldavad pikemaajalist ajutist sulgemist.

Kasutusjuhend

Sarnaselt mistahes täitematerjaliga, jääb CIMPAT oma kohale ainult siis, kui kaviteet on õigesti ettevalmistatud.

CIMPAT võib pehmeneda juurekanali töötlemiseks kasutatavates vedelikes või pastades sisalduvate teatud lahustite toimel. Seetõttu tuleb juurekanali mistahes töötlemise järel ja enne CIMPAT-iga täitmist kaviteedi seinad põhjalikult puhastada ja lasta kaviteedi seintel kuivada.

Käsitsemise lihtsustamiseks kasutage sooja dentiinispaatlit.

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • T – Mürgine
 • N – Keskkonnale ohtlik
 • Sisaldab dibutüülftalaati (DBP).
 • Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
 • Võib kahjustada loodet. Võib kahjustada sigivust.
 • Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.
 • Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.
 • Ärritab silmi. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
 • Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).
 • Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.
 • Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Pakend

CIMPAT N – ROSE (roosa): 25 g purk